THÁNG 01
01 Thánh Mẫu Thiên Chúa
02 Basiliô
02 Grêgoriô Nazianô
07 Raymundo Pennafort
13 Hilariô
17 Antôn đan sĩ
20 Fabianô
20 Sebastianô
21 Agnes
22 Vinhsơn phó tế
24 Phanxicô Salêsiô
25 Phaolô trở lại
26 Timôthêo và Titô
27 Angela Mêrici
28 Tôma Aquinô
31 Gioan Bosco

THÁNG 02


02 Đức Mẹ Dâng Con
03 Ansgario
03 Blasiô
05 Agata
06 Phaolô Miki
08 Giêrônimô Êmiliano
10 Scholastica
11 Đức Mẹ Lộ Đức
14 Cyrillô và Mêthođô
17 Bảy thánh lập dòng
21 Phêrô Damianô
22 Tòa Phêrô Antiokia

THÁNG 03

Kính thánh Giuse


07 Perpetua và Felicita
09 Phanxica Romana
17 Patriciô
18 Cyrillô Giêrusalem
19 Giuse Thánh cả
23 Turibiô
25 Đức Mẹ Truyền Tin

THÁNG 04

02 Phanxicô Phaolô
03 Casimirô
05 Vinhsơn Ferrier
07 Gioan Lasan
11 Stanislaô
13 Martinô I
21 Anselmô
23 Giorgiô
24 Fidele
25 Maccô
28 Phêrô Chanel
29 Catarina Sienna
30 Piô V

 

 

 

 

THÁNG 05

Tháng hoa
01 Giuse Thợ
02 Anathasiô
03 Giacôbê Hậu
03 Philipphê
14 Matthia
18 Gioan I
20 Bernadinô
25 Bêđa
25 Grêgoriô VII
25 Mađalêna Pazzi
26 Philipphê Nêri
27 Augustinô đan sĩ
31 Đức Mẹ Thăm Viếng

 

 

 

THÁNG 06

kính Thánh Tâm
02 Marcellinô
01 Giustinô
03 Carolô Lwanga
05 Bonifaciô
06 Nobertô
09 Ephrem
11 Barnaba
13 Antôn Padua
21 Lu-y Gonzaga
22 Gioan Fisher
22 Paulino Nolanô
22 Tôma More
24 Gioan Tẩy Giả
27 Cyrillô Alexandria
28 Irênê
29 Phaolô
29 Phêrô
30 Tử đạo Roma

THÁNG 07
03 Tôma tông đồ
04 Elisabeth Lusitana
05 Antôn M. Giacaria
06 Goretti
11 Biển Đức
14 Camillô Lellis
15 Bonaventura
16 Đức Mẹ Carmelô
21 Laurensô Brindistiô
22 Mađalêna
23 Brigitta
23 Henri II
25 Giacôbê Tiền
26 Gioakim và Anna
29 Matta
30 Phêrô Kim ngôn
31 Ignatiô
 

 

 

THÁNG 08
01 Anphonsô
02 Eusebiô
04 Gioan M. Vianney
07 Gaetanô
07 Sixto II
08 Đa Minh
10 Laurensô
11 Clara
13 Pontianô và Hyppôlitô
15 Lễ Mông Triệu
16 Stêphanô Hungary
19.GioanEude                                 21 Piô X
22 Đức Mẹ Nữ Vương
23 Rosa Lima
24 Bartolomeô
25 Lu-y IX
27 Monica
28 Augustinô
29 Gioan bị trảm quyết
  THÁNG 09
03 Grêgoriô Cả
08 Sinh Nhật Đức Mẹ
13 Gioan Kim Khẩu
15 Đức Mẹ Sầu Bi
16 Cornelio và Cyprianô
17 Robertô
19 Gianuariô
21 Matthêu
25 Giuse Calasanz
26 Cosma và Damianô
27 Vinhsơn Phaolô
28 Venceslaô
29 Micae- Gabriel - Raphael
30 Giêrônimô

 

 

 

 

  
THÁNG 10         

 Tháng Mân Côi
01 Têrêsa Hài đồng
02 Thiên thần bản mệnh
04 Phanxicô Assisis
06 Brunô
07 Đức Mẹ Mân Côi
09 Dionysiô
09 Gioan Lêonardô
14 Calixtô
15 Têrêsa Avila
16 Magarita Alacoque
17 Ignatiô Antiokia
18 Luca
19 Gioan Brébeuf
19 Phaolô Thánh Giá
23 Gioan Capistrano
24 Antôn M. Claret
26 Hedviga
28 Giuđa tông đồ
28 Simon tông đồ
 

 

THÁNG 11
01 Các thánh Nam Nữ
03 Martinô Porres
04 Carolô Bôrômêô
10 Lêo Cả
11 Martinô Turinô
12 Giosaphát
15 Anbêtô
16 Gertrude
16 Margarita Scotia
17 Elisabeth Hungary
21 Đức Mẹ dâng mình
22 Cêcilia
23 Clêmentê
23 Columbanô
24 Tử đạo Việt Nam
29 Tôma Becket
30 Anrê
 

 

 

 

THÁNG 12
03 Phanxicô Xavie
04 Gioan Damascênô
06 Nicôla
07 Ambrosiô
08 Đức Mẹ Vô Nhiễm
11 Đamasô I
12 Gioanna Chantal
13 Lucia
14 Gioan Thánh Giá
21 Phêrô Canisiô
23 Gioan Kenty
26 Stêphanô
27 Gioan Tông Đồ
28 Các thánh Anh Hài
31 Sylvestre